Condicions de reserva de l'Hotel Sol Ixent

Condicions de reserva de l'Hotel Sol Ixent

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. OBJECTE

El present document té per finalitat regular els TERMES o CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ entre CADAQUÉS SOL, SL amb CIF B17869843 i domicili social a Cadaqués (Girona), carrer Passeig del mar nombre 2 (d'ara endavant L'EMPRESA) i els usuaris que gestionin les seves reserves online a través del web www.hotelsolixent.com.

Les presents condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de Defensa dels Consumidors i Usuaris i de totes les disposicions legals que resultin d’aplicació.

La formalització d'una reserva online suposa l'acceptació, en qualitat d'usuari, de les presents Condicions Generals de Contractació, que es consideraran automàticament incorporades al contracte que se subscrigui amb CADAQUÉS SOL, SL sense que sigui necessària la seva transcripció escrita.

L’EMPRESA informa que els tràmits per efectuar les reserves online són els que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin a la pantalla durant la navegació, de manera que l'Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per obtenir una reserva al nostre hotel.


2. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L'usuari haurà de marcar al calendari les dates d'entrada i sortida per poder comprovar la disponibilitat de les habitacions i el preu. Els preus indicats són en euros, i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Un cop seleccionada l'habitació o paquet promocional ofert, els usuaris han d'omplir les seves dades en el formulari habilitat. Li serà sol·licitada una targeta de crèdit amb la data de caducitat com a garantia i, en el cas de les reserves amb tarifa no reemborsable, per a carregar el preu de l’estada.

CADAQUÉS SOL, SL un cop efectuat el pagament, li enviarà un correu electrònic confirmant les dades de la seva reserva.


3. ACCEPTACIÓ

Ambdues parts accepten el present document, la qual cosa comporta que l'usuari:

a) Ha llegit, entén i comprèn tot el seu clausulat

b) És una persona major d'edat amb plena capacitat per contractar i obligar-se

c) Assumeix totes i cadascuna de les obligacions disposades

d) Ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra

La confirmació de la reserva per part de l'hotel s'entén com el tancament d'un contracte de compravenda vinculant.

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'empresa l'informa que aquest contracte electrònic no serà emmagatzemat per tercers.


4. CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

La targeta de crèdit és només un mitjà de garantia. La cancel·lació de reserves no ocasionarà a l'usuari despeses de cancel·lació anticipada, sempre que l'anul·lació se sol·liciti amb un mínim de 48 hores abans del dia i hora fixades d'entrada a l'hotel (màxim fins a les 15.00 hores).

Si la cancel·lació s'efectua durant les 48 hores prèvies al dia d'entrada, CADAQUÉS SOL carregarà a la targeta de crèdit del client, en concepte d'indemnització, el cost de la primera nit. Aquesta clàusula no és vàlida per a les reserves realitzades amb tarifes especials que requereixen un dipòsit no reemborsable del 100% del total de la reserva. En aquest cas, no s’admeten canvis ni devolucions.

En cas que el client, sense previ avís, no es presenti a l'hotel, CADAQUÉS SOL carregarà a la targeta del client el 100% del cost total de l'estada reservada. (IVA i taxes incloses).

L’abandonament de l’habitació abans de la data prevista a la reserva té un cost del 50% de l’import dels serveis que restin per utilitzar.

L’hora límit d’entrada a l’hotel són les 18:00 hores del dia d’arribada.


5. PREUS PER HABITACIÓ I NIT

Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que s'hi indiqui. Quan hi hagi raons justificables, CADAQUÉS SOL es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís.

Els preus relatius a la reserva s’indicaran durant el procés de reserva i inclouran l'IVA segons la tarifa impositiva aplicable en el moment. No obstant això, els impostos addicionals (taxa turística entre d'altres) hauran de ser abonats directament a l'hotel. L’Impost turístic és de 0,50 € per persona i dia, tot i que no s’aplicarà a partir de la setena nit consecutiva d’estada, ni als nens fins a 16 anys.

L’Hotel Sol Ixent es reserva el dret de corregir qualsevol discrepància que sorgeixi quan el sistema calculi la tarifa. En aquest cas l’hotel notificarà al client, al més aviat possible, la tarifa correcta. El client pot acceptar el canvi o concel·lar la reserva sense càrrec.

Els animals de companyia no estan permesos en el nostre establiment.

L’Esmorzar està sempre inclòs en el preu de l’habitació.

La pernoctació és permesa a nens a partir de 12 anys.

L’entrada a l’habitació és a partir de les 15 hores i la sortida entre les 8 i les 12 hores.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis d'acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen els presents termes i/o condicions generals de contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb fins o efectes il·lícits i/o contraris al que estableixen aquests termes, lesius de dret i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar els serveis, l’empresa o la seva imatge corporativa.


6. ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS DE LA WEB SITE PER PART DE L’USUARI

CADAQUÉS SOL, SL. declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc.) que apareixen en aquesta Web Site són de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut d'acords o llicències d'ús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre Propietat Industrial. L'Usuari s'obliga a utilitzar la Web Site de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

a) Suprimir, eludir o manipular el "copyright", marques i altres dades identificatives dels drets de CADAQUÉS SOL, SL. o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des del seu Web Site, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els mateixos.

b) Emprar els continguts i, en particular, la informació de CADAQUÉS SOL, SL obtinguda a través del seu lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitat de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.

c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

d) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés, a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o aquestes actuacions resultin legalment permeses.

e) En general, utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic. CADAQUÉS SOL, SL no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu Web Site.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts introduïts al Web Site viola algun dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d'enviar una notificació a CADAQUÉS SOL, SL. amb indicació completa i precisa de les seves dades, els drets de propietat intel·lectual suposadament infringits i la seva Web Site.

CADAQUÉS SOL, SL podrà, per a major agilitat i en benefici dels usuaris, modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els serveis prestats, o les Condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis.


7. PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS DELS USUARIS PER PART DE CADAQUÉS SOL, S.L.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reglament de la Unió Europea 679/2016 (RGPD) i la normativa de desenvolupament, per la present clàusula se l'informa que les dades de caràcter personal que faciliti a CADAQUÉS SOL, SL en virtut de l'actual proposta/contracte, així com aquells que subministri en el futur, s'incorporaran a un fitxer titularitat d'aquesta última.

La finalitat del tractament de les seves dades serà el manteniment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual que, en el marc de la prestació dels serveis que s'identifiquen en l'objecte del contracte, mantingui amb CADAQUÉS SOL, SL.

Les seves dades no es cediran ni comunicaran a tercers, excepte per obligació legal i es mantindran sempre que no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment poden exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, oposició i, si escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades personals a l'adreça Passeig del Mar, número 2 de Cadaqués (Girona) o mitjançant correu electrònic a info@hotelsolixent.com.

En virtut de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CADAQUÉS SOL, SL es compromet a mantenir la més estricta confidencialitat sobre la informació i/o documentació a la qual tingui accés, no podent-la utilitzar més que per als usos previstos en la relació contractual vigent. Tampoc podrà divulgar o posar en coneixement de tercers l'esmentada informació sense el seu previ consentiment.

CADAQUÉS SOL, SL es responsabilitza de tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin, en virtut del que estableix la normativa de Protecció de Dades.

Així mateix, es compromet a tenir documentats i implementats tant el Document de Seguretat com els procediments de seguretat que legalment corresponguin.

Tot el personal de CADAQUÉS SOL, SL tindrà coneixement de la normativa en matèria de LOPD en el moment en què procedeixi a tractar la informació propietat del client.

Els usuaris de www.hotelsolixent.com garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Els serveis de CADAQUÉS SOL, SL no estan destinats a menors, per la qual cosa no es sol·licita ni recull informació relativa a menors d'edat.

Un cop complerta la prestació contractual, les dades de caràcter personal i el document electrònic en què es formalitza la reserva s'arxivaran i conservaran, convenientment bloquejats, durant el termini legalment establert.

Les operacions de consulta de dades de compte d'usuari i de petició de serveis o productes a través del web www.hostalmarinacadaques.com es realitzen mitjançant un servidor segur. El programari d'aquest servidor codifica la informació que l'usuari introdueix abans de transmetre-la a l'empresa. Així mateix, CADAQUÉS SOL, SL disposa d'estrictes procediments de seguretat relatius a l'emmagatzematge i revelació de dades a fi d'evitar tot accés no autoritzat a aquests.


8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

CADAQUÉS SOL, SL no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l’usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva Web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, posant a la seva disposició, sempre que sigui possible, mitjans alternatius.

CADAQUÉS SOL, SL no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el software o hardware dels usuaris o persones que visitin les pàgines, motiu pel qual no respondrà dels danys i perjudicis que se’n poguessin derivar.

Si CADAQUÉS SOL, SL malgrat haver actuat amb la previsió i diligència degudes, no pogués facilitar les habitacions o serveis contractats per raons alienes a la seva voluntat que no li siguin imputables en les condicions pactades, oferirà a l’usuari la possibilitat d’optar pel reemborsament total de la quantitat pagada o per substituir el servei contractat per un altre de similars característiques, categoria i qualitat. Si a conseqüència de la substitució, el servei resulta d’inferior categoria o qualitat, CADAQUÉS SOL, SL es compromet a reemborsar la diferència.


9. NUL.LITAT I INEFICACIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol de les clàusules incloses en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç únicament afectarà aquella disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de Condicions Generals, tenint la disposició o la part que en resulti afectada per no posada.


10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola, amb especial atenció a la normativa de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, recollida en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, a la normativa reguladora de les Condiciones Generals de contractació per mitjans electrònics, recollits en el R.D. 1906/1999 de 17 de desembre i la Llei 7/1998, de 13 d'abril. Les parts se sotmeten, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’empresa.


11. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Preguem que ens faci arribar els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, l’informem que disposem de fulls de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client o a través del nostre formulari de contacte.

Admissió +11 anys